SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A BUDAPEST FőVÁROS XVI. KERÜLETI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETő FÓRUM SZERVEZETI ÉS MűKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 I. A XVI. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum célja

Budapest Főváros XVI. kerületének Képviselő-testülete - érzékelve a kábítószer-probléma tovagyűrűzését, amely hazánk, így városunk fiataljait sem kerüli el - mindent megtesz annak érdekében, hogy megelőzze és csökkentse a drogok használatával és terjesztésével összefüggő egészségügyi, szociális és bűnügyi ártalmakat és hátrányokat. A felnövekvő nemzedék testi, lelki és szociális jól-létéért felelősséget érezve alakult meg a kerületben a  XVI. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – az országgyűlés által 2000. december 5.-én elfogadott ’NEMZETI STRATÉGIA A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA VISSZASZORÍTÁSÁRA’ szellemében.

A XVI. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2003. októberében alakult és tevékenységét a Stratégiával összhangban kidolgozott, „Budapest Főváros XVI. kerületének drogstratégiája” című helyi stratégia, valamint a 2014-ben aktualizált helyi drogellenes stratégia alapján végzi.

A XVI. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogi személyiséggel nem rendelkező szakmai tanácsadó testület, információs és tudásközpont, amely tevékenységével igyekszik összhangot teremteni a drogprobléma visszaszorításában alapvető fontosságú területek (egészségfejlesztés és megelőzés, kezelés, ellátás és felépülés, kínálatcsökkentés) szervezeteinek és intézményeinek munkájában.

II. A XVI. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum feladata

Törekszik az egységes szakmai és módszertani szemléletmód megvalósítására, és arra, hogy ésszerűsítse és koordinálja a kerületben zajló kábítószer-megelőző tevékenységet. Segít a helyi erőforrások mozgósításában, összehangolja a helyi szereplők tevékenységét, javaslatokat tesz, ajánlásokat fogalmaz meg.

  • kiemelt feladata az ifjúság/fiatalok egészséges életmódra nevelése, egészségfejlesztése;
  • közreműködik a Nemzeti Stratégia megvalósításában;
  • adatfelmérést, helyzetértékelést végez a kerület fiataljait érintő drogprobléma feltérképezésére, melynek ismeretében kidolgozza és időről-időre aktualizálja a helyi kábítószer-probléma megelőzési stratégiáját, ajánlatokat tesz, segítséget nyújt ennek megvalósításához az érintett intézményeknek, szervezeteknek, civil szférának, egyéneknek;
  • biztosítja az információk áramlását/cseréjét a feladatot ellátó (problémában érintett) országos és helyi, állami, önkormányzati, egyházi és civil (társadalmi) szervezetek között;
  • kezdeményezi és ösztönzi a kábítószer-fogyasztás és terjesztés visszaszorítására, a gyógykezelésre irányuló intézkedéseket, helyi önkormányzati döntések meghozatalát;
  • szakmai segítséget nyújt, javaslatot tesz Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a drogprobléma visszaszorítása érdekében hozott döntéseinek előkészítésében;
  • kialakítja az egységes, helyi kábítószer-fogyasztás elleni prevenciós felvilágosító és tájékoztató rendszert, segíti és koordinálja az érintett állami, önkormányzati, egyházi, egészségügyi és civil önsegítő és karitatív (társadalmi) szervezetek ezen tevékenységét;
  • együttműködik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság - Drogmegelőzési Programok Osztályával, a helyi oktatásban, megelőzésben, gyógykezelésben bűnmegelőzésben (és igazságszolgáltatásban) érintett szervezetekkel, intézményekkel, kapcsolódik az országos programokhoz;
  • a drogprevenciós feladatok hatékony végzése érdekében a KEF-hez kapcsolódó munkacsoportokat hozhat létre, amelyek a KEF szakmai irányítása mellett önállóan működnek.

 

III. A XVI. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezete, feladat-és hatáskörök

A Nemzeti Stratégia szakmai összetételre vonatkozó irányelveinek figyelembevételével a XVI. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megállapított taglétszáma az SZMSZ 1. számú függeléke szerint kerül megállapításra, ezen belül 1 fő elnök, 1 fő társelnök, valamint 2 fő koordinátor (a továbbiakban tisztségviselők).

A KEF elnöke: az alpolgármesterek közötti feladat- és munkamegosztásról szóló polgármesteri intézkedésben megjelöltalpolgármester.

A KEF társelnöke: a mindenkori Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke.

A KEF koordinátorai: a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal munkakörében e feladat ellátásával megbízott köztisztviselői.

 

A XVI. kerületi rendőrkapitány tagja a KEF-nek. A taglétszám igény szerint változhat.

A KEF tagjainak listáját az 1. számú függelék tartalmazza.

 

Az elnök feladata:

- A KEF szakmai képviselete a különböző társadalmi rendezvényeken és a sajtó nyilvánossága előtt;

- A Képviselő-testület és a felsőbb szervek előtt a KEF-fel kapcsolatos érdekérvényesítő tevékenység;

- Javaslatot tenni az éves programra és az egyes ülések napirendi pontjaira;

- Ülések összehívása és levezetése, a kapcsolattartás feladatainak megszervezése;

 

 A társelnök feladata:

- A KEF szakmai képviselete a különböző társadalmi rendezvényeken és a sajtó nyilvánossága előtt;

- Javaslatot tenni az éves programra és az egyes ülések napirendi pontjaira;

- Ülések összehívása és levezetése, a kapcsolattartás feladatainak megszervezése;

- Jelentések elkészítése és kapcsolattartás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság - Drogmegelőzési Programok Osztályával

- A KEF szakmai képviselete a különböző társadalmi rendezvényeken és a sajtó nyilvánossága előtt,

- A fórumon belül elősegíteni a konszenzust a különböző szakterületek képviselői között.

 

A fenti feladatok a KEF-tagok részére delegálhatók.

 

A koordinátor(ok) feladata:

-          az adminisztratív teendők ellátása,

-          szervezési és operatív munka végzése.

 

A fórum tagjai:          

A drogprobléma kezelésében kiemelt szerepet játszó különböző önkormányzati, civil és egyházi szervezeteket képviselik. Különböző szakmai kompetenciával, ugyanakkor egyenlő szavazati joggal rendelkező, bármely feladatra és tisztségre jelölhető és választható személyek.

 

A tagság megszűnése:

A tagság automatikusan megszűnik abban az esetben, ha a tag öt egymást követő alkalommal indokolatlanul távol marad a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülésétől.

A tagsági viszony megszűnhet még: lemondással, visszahívással.

 

Tagok feladata:

- az általuk képviselt szakterület szakmai szempontjait a lehető legnagyobb áttekintésre törekedve közvetíteni és lehetőség szerint érvényesíteni.

 

A továbbiakban a KEF tagsága minősített többséggel dönt működéséről, a tagság megszűnéséről illetve új tagok felvételéről. Ez utóbbiról a széleskörű szakmai bázis fenntartásának elvei alapján hozza meg döntését (NS ajánlása). Új tag felvételét bármely KEF-tag kezdeményezheti.

 

A KEF tagság önként vállalt társadalmi megbízatás, a testületben végzett munkáért díjazás nem jár. Abban az esetben, ha az elvégzendő feladat különleges szakértelmet, többletfeladatot igényel, az éves költségvetés/gazdálkodás függvényében tiszteletdíjban, illetve feladatvégzéssel összefüggő költségtérítésben részesülhetnek. A tagok vállalják, hogy a társadalmi megbízatásnak minősülő tagság mellett alkalmanként személyes szakmai munkát is végeznek a deklarált célok sikeres megvalósítása érdekében.

 

IV. A XVI. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működése

A KEF tevékenységét éves munkaterv alapján végzi, évente szükség szerint, de legalább 6 alkalommal ülésezik. Az ülések nyilvánosak, arra tanácskozási joggal a testület munkavégzés hatékonysága illetve a stratégiában foglaltak megvalósítása érdekében meghívhatja mindazon szervezetek, intézmények képviselőit, akik érintettek az adott feladat végrehajtásában.

A KEF üléseiről emlékeztető készül, melynek elkészítéséért, naprakész nyilvántartásáért a koordinátor a felelős.

Az ülés akkor határozatképes, ha a tagok fele + egy fő jelen van.

A KEF döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Minősített szavazattöbbség szükséges a KEF működésének jóváhagyásához, megszűnésének elhatározásához, új tag felvételéhez.  Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A KEF szorosan együttműködik Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete illetékes szakbizottságaival. Évente beszámol a Képviselő-testületnek végzett szakmai tevékenységéről, eredményeiről gazdálkodásáról, valamint tájékoztatást ad munkatervéről.

A KEF szakmai munkáját támogatja, felügyeli, és országos szinten koordinálja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság - Drogmegelőzési Programok Osztálya, országos konferenciáin, képzésein a KEF tagok részt vesznek.

 

VI. Finanszírozás

 A KEF működésének infrastrukturális feltételeit a Budapest Főváros XVI. kerületi Polgármesteri Hivatala biztosítja.

 A KEF a működéséhez szükséges anyagi fedezetet a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési támogatásából, és pályázatok útján nyert támogatásból biztosítja. A KEF önállóan nem pályázik, azonban szakmai előkészítő munkával hozzájárul a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának pályázataihoz, a vonatkozó önkormányzati pályázatok kiírásához, továbbá véleményével segíti azok elbírálását.

A finanszírozás tekintetében a Budapest Főváros XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal ide vonatkozó, hatályos költségvetési szabályozása érvényes.

Budapest, 2017. október 04.

 

Szász József

Ács Anikó

a KEF elnöke

a KEF társelnöke

 

 Függelék:

1. sz. - A XVI. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjainak listája

0